درک عمومی هنر

◊ سهم منابع درک عمومی هنر

از کتابهای درسی طی چند سال متوالی

درک عمومی هنر
درک عمومی هنر

◊ سهم هر مبحث درک هنر در کنکورِ چند سال اخیر

درک عمومی هنر
درک عمومی هنر

◊ دانلود کتاب‌های درسی درک عمومی هنر

 

تاریخ هنر ایران

تاریخ هنر جهان

سیر هنر در تاریخ (1)

سیر هنر در تاریخ (2)

آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران

آشنایی با مکاتب نقاشی

آشنایی با بناهای تاریخی ایران

نگارگری

خوشنویسی 

صنایع دستی

عکاسی 1

عکاسی 2