درصدهای نفرات برتر در کنکور هنر

دروس عمومی – کنکور هنر

درک هنر، خلاقیت تصویری، ریاضی و ترسیم:

خلاقیت نمایشی، موسیقی و خواص مواد: